شرکت

همواره تلاش ما جلب رضایت مشتری با ارائه کالای با کیفیت در کنار قیمت مناسب می باشد.

ﮔروه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮔﺎزاب در ﺳﺎل ۱۳۷۹ ﺑه منظور فعالیت در زمینه تولید و تامین اﻗﻼم ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧﻔت و ﮔﺎز و ﭘتروشیمی تاسیس ﮔردﯾد و راه ﭘر ﻓراز و نشیب رﺷد و پیشرفت در اﯾن ﻋرﺻه را ﺑه منظور ﮐﺳب ﺗﺟرﺑه و ﺧدﻣت ﺑه ﭘﯾﺷرﻓت ﺻﻧﻌت ﻣﺎدر نفت و گاز در ﮐﺷور ﺑﺎ ھﻣراھﯽ ﻣدﯾران و متخصصین مجرب در این عرصه ﭘﯾﻣوده است.

همواره اھداف ﻣدﯾران ﻣﺗﻌﮭد و ھﻣﮑﺎران متخصص ﻣﺎ ﺑر شناخت نیازهای ﻣﺷﺗرﯾﺎن و اراﺋه ﺧدﻣﺎت ﺑﮭﯾﻧه ﻣﺑﺗﻧﯽ الگو ھﺎی روز دنیا ﺑه ﺳراﺳر ﮐﺷور ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ھم اﮐﻧون شرکت صنایع تجهیزات نفت گازاب کالا شامل ۳ واﺣد ﺟداﮔﺎﻧه طراﺣﯽ و تولید انواع اتصالات فولادی جوشی ، ساکت جوشی، رزوه ای ، اتصالات چدنی ، اتصالات ابزار دقیق و  شیر های صنعتی  ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ ﮔردآوری اﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎ ﺗﺣت ﻧﺎﻣﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺳﻌﯽ در اراﺋه ﮐﺎﻣل اقلام پایپینگ به سازمان ها و نهادهای دولتی ، شرکتهای خصوصی و اشخاص دارد.

بالا  بردن کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نیست که به طور اتفاقی حاصل گردد. دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام گرفته است برای ﮔروه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮔﺎزاب تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته است .

امید است که از تجربه و تخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره گیریم.

با کمال میل از سوالات شما استقبال می کنیم و به دنبال روابط تجاری حرفه ای در بلند مدت با شما هستیم.

تلفن: (۰۲۱) ۸۸۸۶۰۶۷۵

تماس با ما